Stacje uzdatniania wody w gminie Raszyn

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. zaopatruje mieszkańców gminy Raszyn w wodę pitną z pięciu Stacji Uzdatniania Wody. 

1. Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Stadionowej w Raszynie została oddana do użytku w maju 2005 r. Produkuje wodę na potrzeby mieszkańców Rybia, Raszyna, Jaworowej i Nowych Grocholic. Wydajność tej Stacji to 120 m3/h i 2500 m3/d. W 2010 r. produkcja wody z tej SUW wynosiła ok. 625000 m3. Woda na tym ujęciu czerpana jest z dwóch studni pracujących na przemian z głębokości ok. 76 m. Woda uzdatniana jest przez kolumny napowietrzające i gromadzona w zbiorniku reakcji, gdzie pozbywamy się nadmiaru manganu i żelaza. Następnie tłoczona jest na trzy odżelaziacze ze złożem piaskowo żwirowym i tu poddawana jest końcowemu uzdatnianiu i tłoczona do pojemnika retencyjnego o pojemności ok. 600 m3. Ze zbiornika retencyjnego zestaw pomp sieciowych tłoczy wodę do wodociągu. Nie używamy żadnych środków chemicznych do uzdatniania wody. Możliwe jest zwiększenie wydajności tej stacji poprzez wybudowanie drugiego zbiornika retencyjnego i dostawienie jednej kolumny ze złożem piaskowo żwirowym.

2. Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Unii Europejskiej w Raszynie, oddana po remoncie w maju 2011 r. Jest to ujęcie oligoceńskie i ma za zadanie wspierać Stację przy ul. Stadionowej. Ujęcie to posiada dwa odwierty o głębokości 250 m , które zostały wykonane na początku lat siedemdziesiątych. Studnie te pracują przemiennie. Wydajność tej Stacji to 70 m3/h i 1680 m3/d. Woda wstępnie uzdatniana jest w kolumnie napowietrzającej i tłoczona do czterech kolumn ze złożem piaskowo żwirowym w celu końcowego uzdatniania i gromadzona jest w zbiorniku retencyjnym ok. 500 m3, a następnie poprzez zestaw pomp sieciowych tłoczona jest do wodociągu gminnego. Do uzdatniania tej Stacji również nie używamy środków chemicznych. Dobowa produkcja wody ze Stacji to ok. 700 m3. 

Pozostałe trzy ujęcia to tak zwane hydroksy, gdzie uzdatnianie wody odbywa się w złożu poprzez tłoczenie wody uzdatnianej i napowietrzanej. Odbywa się w ten sposób, że część wody uzdatnionej, którą tłoczymy do sieci jest również tłoczona do studni, która w tym czasie nie pracuje. Ujęcia te to: 

3. ul. Miklaszewskiego w Dawidach Bankowych o wydajności 12 m3/h i 226,6 m3/d. Są tam dwa odwierty o głębokości 42 m i 39 m pracujące przemiennie. Woda ze studni tłoczona jest do zbiornika retencyjnego o pojemności 100 m3, a następnie przez zestaw pomp sieciowych do sieci wodociągu gminnego zaopatrującego mieszkańców Dawid, Dawid Bankowych, Ład i Podolszyna. Roczna produkcja wody z tego ujęcia wynosi ok. 35 000 m3. 

4. ul. Żwirowa w Puchałach o wydajności 23 m3/h i 426,8 m3/d. Są tam dwa odwierty o głębokości 67 m i 74 m pracujące przemiennie. Woda tłoczona jest do dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności po 100 m3, a następnie przez zestaw pomp sieciowych do sieci wodociągu gminnego zaopatrującego mieszkańców Puchał, Wypęd, ul. Wspólna w Jankach i Centrum Handlowe Janki. Roczna produkcja wody z tego ujęcia wynosi ok. 50 000 m3. 

5. ul. Leśna w Sękocinie Nowym ( Słomin). Jest to trzecie pod względem wydajności ujęcie 57 m3/h i 1368 m3/d. ujęcie to posiada dwa odwierty o głębokości 72 m i 46 m pracujące przemiennie. Jest to ujęcie gdzie nie ma zbiornika retencyjnego. Woda z tego ujęcia tłoczona jest bezpośrednio w sieć. Regulacją pomp głębinowych , aby zapewnić stałe ciśnienie w wodociągu steruje zestaw odpowiednich urządzeń elektrycznych wraz z falownikiem. Z tego ujęcia zaopatrywani są mieszkańcy : Falent Dużych, Falent, Janek, Laszczek, Sękocina Nowego i Sękocina Starego oraz Słomina. 

Wszystkie pięć ujęć pracuje w tak zwanym pierścieniu, co oznacza że jeżeli wystąpi awaria na którymkolwiek ujęciu, woda może być dostarczana z pozostałych ujęć. 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. informuje, że do uzdatniania wody nie używamy chemicznych środków na żadnym z tych ujęć. 

Jeden raz w tygodniu woda badana jest przez nasze laboratorium, pod względem fizykochemicznym. Raz w miesiącu badania przeprowadza akredytowane laboratorium, pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym. W ramach nadzoru kontrolnego badania próbek wody wykonuje kilka razy w roku Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pruszkowie, który stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego , zarządzanego przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. ul. Unii Europejskiej 3 w Raszynie. Wyniki tych badań zamieszczone są na naszej stronie internetowej www.ekoraszyn.pl.