Laboratorium badania jakości wody i ścieków

Laboratorium Badania Jakości Wody i Ścieków Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-RASZYN Sp. z o.o. znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Falentach.

Do głównych zadań laboratorium należy:

  • kontrola laboratoryjna procesów uzdatniania wody wraz z kontrolą laboratoryjną jakości wody w sieci,
  • kontrola laboratoryjna procesów oczyszczania ścieków oraz procesu przeróbki osadów ściekowych,
  • kontrola jakości wody w rowie melioracyjnym „C” oraz rzeki Raszynki.

Badania jakości wody surowej i uzdatnionej obejmują parametry fizyko-chemiczne: pH, przewodność elektryczna właściwa, mętność, barwa, zapach, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo ogólne, mangan, twardość ogólna. 

Badanie jakości wody surowej i uzdatnionej obejmują parametry mikrobiologiczne: bakterie grupy coli oraz bakterie E.coli.

Badania jakości ścieków oczyszczonych, ścieków surowych z sieci kanalizacyjnej oraz ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym obejmują parametry fizyko-chemiczne: temperatura, pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT, azot amonowy, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny, OWO, chlorki, siarczany.

Badania technologiczne wspierające funkcjonowanie Oczyszczalni Ścieków obejmują: kontrolę właściwości fizycznych i mikrobiologicznych osadu czynnego, badanie suchej masy osadu na etapie odwadniania i higienizacji.

Laboratorium wyposażone jest w następujący sprzęt analityczno-pomiarowy: spektrofotometr, termostat wysokotemperaturowy, szafa termostatyczna, cieplarka laboratoryjna, piec muflowy do spalań, łaźnia wodna, mętnościomierz, wstrząsarka, wirówka, zestaw do filtracji ciśnieniowej, mikroskop optyczny wyposażony w kamerę, wagosuszarka, waga analityczna i techniczna, homogenizator, dejonizator wody, pHmetr, tlenomierz, automatyczne próbopobieraki do ścieków surowych i oczyszczonych (znajdujących się na terenie oczyszczalni).

Laboratorium Badania Jakości Wody i Ścieków Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Raszyn pracuje nad poprawą standardów pracy. W celu zapewnienia wysokiego standardu laboratorium, pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje oraz współpracują z innymi wiarygodnymi laboratoriami. Ponadto jakość badań kontrolowana jest przez uczestnictwo w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości.